فرماندار بندرعباس بیان کرد: ساختمان بافت های فرسوده آسیب دیده اند و قطعی ارتباط های مخابراتی و برق را داشته ایم.