قشم؛ لحظه وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری از زاویه دوربین یک شهروند در منزل