هوشنگ ابتهاج شعر تازه ای را مقابل دوربین خوانده است.