اخبار زمین لرزه در یکی از مناطق ایران را در ادامه بخوانید.