رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی گفت: آنچه در استان خراسان جنوبی مصوب شد را به صورت جدی پیگیری کنید که انجام شود. روی کاغذ ننویسیم و عمل نکنیم هر مقداری از مصوبات که انجام آن امکان پذیر است هر چه زودتر انجام شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی گفت: آنچه در استان خراسان جنوبی مصوب شد را به صورت جدی پیگیری کنید که انجام شود. روی کاغذ ننویسیم و عمل نکنیم هر مقداری از مصوبات که انجام آن امکان پذیر است هر چه زودتر انجام شود.