هنگام سخنرانی امیرعبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر، سالن خالی بود؟ ویدئو صدا و سیما در این باره را مشاهده کنید