روایتی از یک دلتنگی؛ بازگشت ناوگروه ۸۶ نداجا به خانه.