استاد دانشگاه تهران به دلیل تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس محکوم شد.

حکم حبس برای استاد دانشگاه جنجالی + جزئیات