اولین اظهارات رائفی‌پور از عربستان: من تمام قوانین عربستان را رعایت کردم. خیلی امر و نهی می‌کنند/ این مسئله باید حل بشود که هر ایرانی که وارد عربستان بشود، تن و بدنش بلرزد. چنین مسائلی در عراق حل شد. نوبت عربستان است/ در عربستان تغییراتی آغاز شده و برخی در برابر این تغییرات دارند شیطنت و مقاومت می‌کنند.