مباهله؛ مظهر اقتدارِ ایمانی. بازنشر بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز مباهله را در این ویدئو ببینید.

بازنشر بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز مباهله