رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی استاندارد چه دستوراتی داد؟

رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی استاندارد چه دستوراتی داد؟