رییسی: بساط کشف حجاب در کشور حتما جمع خواهد شد

رییسی: بساط کشف حجاب در کشور حتما جمع خواهد شد