رئیس جمهور در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت: آزادی قلم و آزادی بیان در جمهوری اسلامی، تضمین شده است.

رئیس جمهور: آزادی قلم و آزادی بیان در جمهوری اسلامی تضمین شده است