برای اولین بار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با حضور در جلسه اعضای شورای نگهبان، ضمن دیدار صمیمانه با آنها، از نزدیک با فعالیت اعضا و شیوه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی آشنا شدند.