فلسطین، محور رایزنی ‌های رئیس‌جمهور؛ این گزارش را ببینید

رایزنی‌های رئیس‌جمهور درخصوص فلسطین