سعید قاسمی در گفتگوی تلفنی با برنامه تهران 20 گفت: مسلمانان باید تصمیم بگیرند که کار را تمام کنند