در برنامه نقش جهان ، نبرد رسانه ها و وارونه نمایی شبکه های معاند بررسی شد

بغض مجری تلویزیون روی آنتن زنده