اولین تصویر از پیکر جانباختگان حادثه سقوط بالگرد رییسی منتشر شد.

اولین تصویر از پیکر جانباختگان سقوط بالگرد رییسی