علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی بابایی نواب رئیس مجلس شدند.

فوری | نائب رئیسان مجلس دوازدهم مشخص شدند