محمود احمدی نژاد با خبرنگاران در وزارت کشور شوخی کرد.

شوخی محمود احمدی نژاد با خبرنگاران در وزارت کشور+ فیلم