رهبر انقلاب فرمود: کشور با از دست دادن رئیس جمهور توانست آرامش و امنیت خود را کامل حفظ کند

بیانات رهبر انقلاب در مورد رئیس جمهور شهید