مصطفی میر سلیم از دادستان کل کشور خواست به خطاهایی که منجر به ضایعه از دست رفتن رئیس جمهوری فقید و هیات همراهش شد، رسیدگی کند.

درخواست جنجالی میرسلیم از دادستان درباره سقوط بالگرد رئیسی