قبر فروش در دام افتاد ؛یک متهم به قبرفروشی غیرقانونی در شهرری بازداشت شد.