مشاور رئیس جمهور به مصاحبه جنجالی احمدی نژاد واکنش نشان داد.