بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران به شرح زیر اعلام میگردد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران کمتر یا بیشتر باشد.

نوع ماهی قیمت هر کیلوگرم

قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم) ۶۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم) ۸۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، سفید دریایی (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم) ۷۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۶۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، سیم ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم) ۸۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۷۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شمال، کیلکا ۱۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم) ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۴۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم) ۲۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی بیگ هد( ۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۲۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم) ۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰گرم) ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۳۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۷۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۱۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم) ۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۸۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۹۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۳۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۳۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم) ۵۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۶۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۶۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی سی بس ۶۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم) ۸۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم) ۵۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۶۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۳۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۲۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی میش شکم خالی ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۶۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی هامور ( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی هامور ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۷۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۶۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS 1,000,000 ریال

قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l 1,050,000 ریال

قیمت ماهی منجمد حسون سایزL 190,000 ریال

قیمت ماهی منجمد حسون سایزM 170,000 ریال

قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL 720,000 ریال

قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL 700,000 ریال

قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM 680,000 ریال

قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL 820,000 ریال

قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL 160,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL 290,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL 640,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL 260,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM 220,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M 400,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL 500,000 ریال

قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL 630,000 ریال

قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL 590,000 ریال

قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM 540,000 ریال

قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۷۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۸۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد طلال سایزL 230,000 ریال

قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۴۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL 520,000 ریال

قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL 490,000 ریال

قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL 330,000 ریال

قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL 490,000 ریال

قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl 450,000 ریال

قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۵۱، ۶۰ ۹۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۴۱، ۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۳۱، ۴۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL 500,000 ریال

قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم ) ۴۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم) ۴۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده پرورشی کپور (بالای۱۰۰۰گرم) ۴۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم) ۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم) ۲۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۱۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم ۵۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix ) 740,000 ریال

قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L) 490,000 ریال

قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl 385,000 ریال

قیمت میگو منجمد پرورشی مخلوط ( mix ) 750,000 ریال

قیمت میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱، ۶۰) ۸۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم ۳۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم) ۴۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۵۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۲۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم) ۴۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زبان ۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگو منجمد پرورشی سایز۵۱، ۶۰ ۸۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت میگو منجمد پرورشی سایز۷۰، ۶۱ ۸۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد کیلکا ۱۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی منجمد ، سی بس ۵۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا ۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی اوزون برون صید شده ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی زنده ، اوزون برون ( بالای ۳کیلوگرم ) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) ۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۷۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم ) ۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی پرورشی اوزون برون فیله شده ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم ) ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال