محل دفن مرحوم استاد محمدرضا شجریان در آرامگاه فردوسی مشخص شد.