دانش آموز 11 ساله بوشهری به دلیل نداشتن تلفن همراه خود را حلق آویز کرد.