بلومبرگ در گزارشی ادعایی را در مورد ریاست جمهوری در ایران مطرح کرد.