قیمت هر کیلو ران پاک کرده گوساله ۹۰ هزار تومان است.