ارائه یک ماه پیش یکی از سران منافقین که در آن از "فخری‌زاده" نام برده شده است.