سخنگوی دولت اصلاحات از قالیباف خواست با استفاده از نیروهای تندرو برای کشور بحران ایجاد نکند.