رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ما همیشه برای دفاع از آرمانهای انقلاب پیشگام بوده و مطمئن هستیم در گام دوم انقلاب نیزجوانان مومن و انقلابی پیشگام خواهند بود و آرمانهای اصلی انقلاب را به خصوص در بعد محرومیتزدایی، رفع فقر و تبعیض و گسترش عدالت محقق خواهد کرد و از سد بزرگ دو جریان تحریم و تحریف عبور خواهند کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد باقر قالیباف گفت: فرارسیدن سالروز شهادت فاتح دلها حاج قاسم سلیمانی را به همه عدالتخواهان جهان و همه کسانی که به راه آزادگی و عدالت گستری باور دارند تسلیت و تعزیت میگویم.

رییس مجلس با اشاره به ویژگیهای شخصیتی حاج قاسم گفت: حاج قاسم مثل آیینه شفاف بود و کاملا خود را وقف خدا کرده بود. یک کلام بدون آنکه بدان باور داشته باشد نمیگفت. حاجقاسم خودش بود و سراپا در خدمت خداوند متعال بود.

قالیباف ادامه داد: زندگی این شهید بزرگوار بارزترین نماد فداکاری در راه آرمانهای انسانی است. ایشان عنصر فداکاری انسانها را در کنار رهبری هوشمندانه یکی از دو عامل اصلی پیروزی در میدانهای مختلف میدانستند و زندگیشان سراسر وقف همین عنصر و تقویت همه جانبه آن در انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: شهید سلیمانی نه تنها شخصاً بزرگترین نماد فداکاری و ترک تعلقات دنیوی بود، مغناطیس جذب و تربیت جوانانی قهرمان و فداکار بود. فرهنگ فداکاری و مقاومت با حضور سردارانی چون سلیمانی امتداد پیدا میکند و پیروزیهای تصور ناپذیر محور مقاومت در سراسر جغرافیایی منطقه وابسته به همین روحیه و فرهنگ است.

رییس مجلس گفت: حاج قاسم را اگر هزار تکه میکردند هر هزار بند وجودش شهادت میداد که من مطیع رهبری هستم. حاج قاسم رهبری هوشمندانه را یکی از دو علت اصلی پیروزی ملتها میداند و در همین راستا اعتقاد او به پیروی محض از رهبر انقلاب یکی از استراتژیهای اصلی پیروزی او بوده است.

قالیباف افزود: شهید سلیمانی با ویژگیهای متفاوت شخصیت جامعی بود ولی اگر بخواهیم برای حاج قاسم فقط یک ویژگی عنوان کنیم که تمامی ویژگیهای بارز او را در آن گنجانده شود، باور اعتقادی و عملی محض او به رهبر معظم انقلاب و اطاعت از ایشان بود.

وی خاطرنشان کرد:شاید بتوان گفت این حجم بی نظیر از اطاعت از رهبر معظم انقلاب، نتیجه برخی از ویژگیهای شخصیتی برجسته حاج قاسم بود. بسیاری از افراد به اطاعت از رهبری باور دارند ولی ترس و ضعف نفس و شجاع نبودن آنها باعث میشود که نتوانند در عمل مطیع ایشان بمانند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: حاج قاسم شجاع بود و میتوانست تا آخرین قطره خون خود و در هر لحظه مطیع ایشان باشد. امثال ما و همه جوانان عزیز از شخصیت حاج قاسم در مییابند که اطاعت از رهبری فقط یک امر زبانی نیست شخصیت ساخته شده و بلندنظر بودن میخواهد، حاج قاسم سالها روی شخصیت خود کارکرد، سالها پرهیز کرد سالها عبادت کرد، سالها بر ترس خود غلبه کرد تا توانست علمدار خامنهای عزیز باشد و در میدان پیروز شود.