تصویری از هنرمند خوب کشورمان روشنک عجمیان را مشاهده می کنید.