رئیس جمهور سوئیس و رئیس جمهور ایران در گفتگویی 30 دقیقه ای درباره برجام و کانال مالی سوئیس رایزنی کردند.