رئیس مجلس توضیحاتی درباره جلسه غیر علنی مجلس ارائه کرد.