مجری شبکه سه به محض دیدن پدرش در برنامه زنده غافلگیر شد و او را در آغوش گرفت.