پژو ۲۰۰۸ در بازار آزاد تهران ۹۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.