ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۱درصد (۱۲۰هزار تومان) کاهش یافت.