دومین جلسه جبهه اصلاحات ایران در سال جدید، امروز برگزار خواهد شد.