ساناز احسانی مجری شبکه امید یکی از کاندیداهای جشنواره سین سیما بود.