نعیمه نظام دوست عکس جالبی با آرایش غلیظ در وسط خط راه آهن از خود منتشر کرد.