رئیس جمهور آذربایجان مرز با ایران را مرز دوستی نامید.