آتش نشان فداکار تهرانی که در ایستگاه آتش نشانی شهرک اندیشه تهران مشغول به فعالیت بود، در راه خدمت آسمانی شد.