پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آقای همتی خیلی زشت است که شما مارا متهم می کنید که ما دروغ می گوییم

به ایشون باید نوبل شیمی بدهند. پول کشور را ایشان نابود کرده اند

اگر بنا باشد تهمت بزنید، ما مجبوریم حقایقی را بگویم که هم اوقات ما و هم اوقات دیگران تلخ خواهد شد

بانک با بدون نظارت بانک مرکزی دارند خلق پول میکنند