پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دولت بزرگترین مانع تولید است و بانک هم رقیب تولید است

من به دنبال جهش تولید و خلق ثروت و توزیع مانسب هستم

دولت بزرگترین مانع تولید است و بانک هم رقیب تولید است

میدانید که با مفاسد مبارزه جدی میکنم

آقای همتی من آدم حق مردم را بگیرم و با این حرف ها نمیتوانید ما را از میدان خارج کنید

این تهمت بزرگی که همتی گفت اینها دنبال توزیع فقر هستند؛ من به دنبال خلق ثروت هستم