نامه نیوز در تماس با چهره های سیاسی نظر آنها در مورد مناظره اول جویا شده است.