جلیلی در توئیتی نوشت: ‌‎جناب آقای همتی جزئی از رویکرد غلط در اداره کشور است.