مشرق/ عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: اپوزیسیون خودفریبی دارد جمهوری اسلامی.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مشکل برق ایجاد میشود میگوید نظام رفت.

مشکل آب ایجاد میشود میگویند نظام رفت.

مشارکت پائین میآید میگوید کار ما بود نظام رفت.

تجمع صنفی میشود میگویند عازم تهرانیم.

اعتراض دانشجویی میشود میگویند تمام شد.

کارخانه تعطیل میشود میگویند تمام شد.