مشرق/ عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: روحانی در بدو ورود به قدرت گفت خزانه خالی را تحویل گرفته است. اگر روحانی خزانه‌ خالی تحویل گرفت رئیسی باید دنبال جای خزانه بگردد.