فارس/ سخنگوی قوه قضائیه از انتخاب محمد مصدق به عنوان معاون اولی قوه قضائیه خبر داد.